Sofà, pel·li i
calefacció

Aerotèrmia

És una energia de fonts renovables que aprofita l’energia continguda a l’aire que ens envolta, en forma de temperatura. L’aprofitament de l’aerotèrmia es pot fer mitjançant una bomba de calor aire-aigua o aire-aire i s’utilitza per produir aigua calenta sanitària i també per climatitzar habitatges o espais tancats.

La bomba de calor aerotèrmica permet combinar sistemes de calefacció de baixa temperatura amb la producció simultània d’aigua calenta sanitària, amb les condicions higièniques adients, i amb aquest mateix sistema, realitzar la refrigeració a l’estiu, sense perdre la resta de capacitats.

Geotèrmia

Aquesta energia de fonts renovables s’obté mitjançant l’aprofitament de la calor interna de la Terra. S’utilitza, sobretot, per a la climatització d’habitatges unifamiliars, per cobrir-ne les necessitats d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració i disminuir-ne el seu consum energètic de climatització.

La geotèrmia és una tecnologia eficient que representa un gran estalvi energètic i és poc exigent amb les condicions geològiques. La bomba de calor de geotèrmia disposa d’un rendiment més elevat que les bombes de calor convencionals però cal fer primer un estudi del subsòl per avaluar si serà capaç d’evacuar la calor aportada pel sistema.

Biomassa (estufes i calderes)

Les calderes de biomassa utilitzen com a combustible matèria orgànica d’origen vegetal i s’utilitzen per escalfar aigua calenta per a calefacció i/o aigua calenta sanitària, reduint les emissions de CO2 i els costos energètics, en comparació a les calderes de gasoil.

Ara bé, la mida de les calderes de biomassa acostuma a ser més gran que la de les calderes de combustibles tradicionals i requereixen un espai molt ampli d’acumulació i dipòsit de la biomassa que s’utilitzarà. En la majoria dels casos, el combustible que s’utilitza són els pèl·lets.

Calderes de gas

Les calderes de gas natural són les més utilitzades per la seva pràctica i seguretat a la Garrotxa i arreu. Se solen combinar amb radiadors d’aigua, però també és possible fer-ho amb terra radiant.

Des del 2015 només es poden fabricar i comercialitzar calderes de condensació, molt més eficients i respectuoses amb el medi ambient que les calderes tradicionals.

Calderes de gasoil

Les calderes de gasoil tenen un alt poder calorífic i s’utilitzen, sobretot, en vehicles.

Tot i així, quan no es disposa de gas natural, es poden utilitzar calderes de gasoil per a ús domèstic.

Com es pot emetre la calor?

Radiadors
És el sistema tradicional i s’utilitza de forma complementària a la caldera. Els radiadors agafen l’aigua calenta generada per la caldera que, quan circula pel radiador, emet calor. El manteniment d’aquest sistema és molt important i cal purgar-los sovint.

Emissors tèrmics
Aquest tipus de calefacció fixa funciona connectant-se a la xarxa elèctrica. Els radiadors tèrmics es fabriquen normalment d’alumini, ja que és un bon conductor tèrmic. Funcionen repartint la calor gradualment i gasten menys que qualsevol altre sistema de calefacció elèctric, perquè mantenen la calor durant més temps.

Convectors
Es tracta d’un sistema elèctric de calefacció. Funcionen mitjançant una resistència que escalfa l’aire fred que entra per la part inferior de l’aparell i l’expulsa per la part superior. D’aquesta manera, ofereix calor a l’instant, que es pot regular mitjançant un termòstat.

Terra radiant
En aquest sistema de distribució els radiadors se substitueixen per un sistema de tubs que es col·loquen per sota del sòl, per on circula l’aigua calenta. En aquest cas, el terra es converteix en emissor de calor. El terra radiant és un sistema de baixa temperatura ja que l’aigua que recorre les canonades no supera els 45ºC, en comparació als 70 o 90ºC als quals arriba amb el sistema de radiadors.

Aerotermos (Fanc oils)
Aquests aparells consten d’una bateria o intercanviador de fred o de calor i d’un ventilador. Tenen un sistema de regulació propi, generalment termòstat. S’utilitzen per climatitzar edificis residencials, comercials o industrials.

Contacte

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
REGS PER ASPERSIÓ · TRACTAMENTS D’AIGUA
INSTAL·LACIONS DE PISCINES

C/ Eugeni d’Ors, 14 · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 69 10 19 · ikerai@ikerai.com